ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0 5453 3487 โทรสาร. 0 5453 3576ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
 1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online
 2. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 3. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 4. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มิถุนายน 2561
 5. ขาดทอดตลาดพัสดุ
 6. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มีนาคม 2561
 7. รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
 8. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2561
 9. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน พฤษภาคม 2561
 10. เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน เมษายน 2561
 11. การขอมีบัตรประจำตัวที่ปรึกษากฎหมายใหม่ ครั้งที่ 1/2561
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด