ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0 5453 3487 โทรสาร. 0 5453 3576

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศาลที่มีผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศาลที่มีผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559


เอกสารแนบ