ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร.0 5453 3487 โทรสาร. 0 5453 3576

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่


เอกสารแนบ